مهارت تصمیم گیری

5 اشتباه مرگ‌بار در مهارت تصمیم گیری

مهارت تصمیم گیری روزانه چه در زندگی شخصی یا در محیط کاری تصمیمات متفاوتی می‌گیریم که مجموعی از آن‌ها، زندگی آینده ما را می‌سازد پس این نکته بسیار حائز اهمیت است که تصمیمات درستی بگیرید و روشن است، برای گرفتن تصمیمات درست، باید اشتباهات را از تصمیمات خود حذف کنید که اینکار با مهارت تصمیم…